Walk the Talk

För dig som är man i ledande position.

Ett ledarutvecklingsprogram med jämställdhets – och mångfaldsperspektiv.


En ledare som förstår sig själv och andra skapar ett klimat där allas kreativitet och kompetens kan tas till vara. Som ledare på hög nivå är du en stark förebild. Du har en stor påverkan på vilken kultur som utvecklas i den organisation som du leder. Att leda mångfald kräver kunskap och medvetenhet om egna föreställningar och förväntningar på sig själv och på andra människor. Historiskt har positionen som ledare innehafts främst av män. Detta påverkar villkoren för ledarskap än idag och kan betyda olika utmaningar för män respektive kvinnor i ledande ställning.

Fokus i programmet ligger på reflektion, teori, erfarenhetsutbyte och dialog. Du får kunskap kring genus och ledarskap, med särskilt fokus på sociala normer för maskulinitet. Du får verktyg för att leda mångfald till nytta både för dig själv och din verksamhet. Du får dela med dig av dina erfarenheter och tillsammans med andra ledare reflektera kring de dilemman och utmaningar som det moderna ledarskapet innebär. Programmet vänder sig till erfarna ledare med stor påverkan på sin organisation eller sitt företag

Utbildningen sker fortlöpande, 3×2 dagar i internatform. Max 12 deltagare.

För mer information

Kontakta Louise Ekström:
mobil: +46 707 51 49 08
e-post: louise.ekstrom@hrabpeople.com

Ur programmet
  • Man och ledare – om normer i företag och samhälle
  • Myter och fakta om kvinnor och män i arbetslivet
  • Värderingar och integritet
  • Att leda mångfald
  • Vinsten ligger i balansen

Starkt att med andra manliga ledare få reflektera över hur vi påverkas av – och kanske även förstärker – jämställdhetsbrister och manlighetsnormer. Det går att förändra!

Svante Werger

Särskild rådgivare, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap


Louise Ekström
Louise är en uppskattad processledare och chefshandledare med lång erfarenhet av olika ledande befattningar i näringslivet. Louise ansvarade för Volvos unika och prisbelönta ledarutvecklingsprogram med genusperspektiv för företagsledningarna och har mångårig erfarenhet av ledar- och organisationsutveckling. Louise har en socionomexamen.


Klas Hyllander
Klas är en erfaren och uppskattad ledare, utbildare och specialist i frågor om jämställdhet, mångfald och inkludering. Under de senaste 20 åren har Klas arbetat med att utveckla verksamheter utifrån kunskapsperspektiv om män, maskulinitet och jämställdhet. Klas har verkat som ledare inom både näringsliv och civilsamhälle, och har en civilingenjörsexamen.